Системи за управление

I.  АНАЛИЗ, РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

А. Стандарти за качество

• Системи за управление на качеството - ISO 9001

• Системи за управление на качеството на телекомукационните продукти и услуги – TL 9000

• Система за управление на качеството на медицинските изделия – ISO 13485

• Системи за управление на IT услугите – ISO 20000

• Системи за управление  на качеството на преводаческите услуги – ISO 17100

• Системи за управление на качеството в автомобилостроенето - IATF 16949

• Указания за качествено управление на проекти - ISO 10006

  Б. Стандарти за околна среда

• Системи за управление на околната среда - ISO 14001;  EMAS; BS 8555;

• Системи за управление на дейностите по опазване на околната среда в сферата на туризма - – Зелен глобус, Екохотел и др.;

• Системи за енергийно управление – ISO 50001

 В. Стандарти за безопасност

• Системи за управление на безопасно производство на хранителните продукти /Анализ на  Рисковете и Контрол на Критичните Точки/ - HACCP и ISO 22000;

• Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд - OHSAS 18001, ISO 45001;

• Добри производствени, санитарни, хигиенни, агротехнически, лабораторни и други практики и програми (GMP, GSP, GHP, GAP, GLP);

•Системи за оценяване на съответствието /СОС/ съгласно европейските директиви.

  Г. Стандарти за сигурност

 Системи за управление на информационната сигурност – ISO 27001

• Системи за управление на сигурността по веригата на доставката – ISO 28000

• Системи за управление на риска  – ISO 31000

• Системи за управление на непрекъснатоста на бизнеса – ISO 22301

• Системи за управление на сигурността на доставката – ISO 28000

  Д. Стандарти за социална отговорност

 • Социална отговорност – SA 8000 / ISO 26000

II. ПОДГОТОВКА ЗА  АКРЕДИТАЦИЯ НА:  Лаборатории, Органите за контрол и Органи за оценка на съответствието съгласно: ISO 17025,   ISO 17020 и ISO 17065.

III. ПОДГОТОВКА ЗА  ПРОДУКТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ за поставяне на знака: CEмаркировка в съответствие с Директивите на Европейския съюз;

IV. КОНСУЛТИРАНЕ ПО ВНЕДРЯВАНЕ на Система за управление на РЕСУРСИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО – Enterprise Resource Planning (ERP) и Система за управление на РАБОТА С КЛИЕНТИ – Customer Relationship Management (CRM).

V. КОНСУЛТИРАНЕ  ПО УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ  НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.