Европейски програми

ПРОУЧВАНЕ,  ПОДГОТОВКА, КАНДИДАТСТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС  И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

Видове дейности:

 - Проучване на потенциални възможности за финансиране по програми на  Европейския Съюз, Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, Световната Банка, Американската агенция за международно развитие и други международни организации;

 - Разработване на проекти и подготовка на документация  за кандидатстване по конкретни програми;

 - Съставяне на екип от подходящи консултанти за работа по проекти;

 - Техническа помощ при преговорите и взаимоотношенията с договарящите органи;

 - Консултации в хода на изпълнение на проекта и постигане на проектните резултати;

 - Помощ при мониторинговите оценки за имплементацията на проекта и съставяне на отчетната документация;

 - Разработване на електронни системи за контрол на качеството на проектните материали.

Европейски /2014г. – 2020г./  и Международни програми по които работим:

 • Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”
 • Оперативна програма „ Регионално развитие”
 • Оперативна програма  „ Развитие на човешките ресурси”
 • Оперативна програма „Транспорт”
 • Програма „ Европейско териториално сътрудничество”
 • Програма „Развитие на селските райони”
 • Програма ИСПА на ЕС
 • Оперативна програма “Административен капацитет”
 • Оперативна програма “Околна среда”
 • Програма INTERREG IIIB  и INTERREG IIIС на ЕС
 • Програма ФАР Икономическо и социално сближаване на ЕС
 • Програма ФАР Трансгранично сътрудничество на ЕС
 • Програма Добросъседство на ЕС
 • Програма на ООН за развитие –  България
 • Програми на японското,  холандското и норвежкото правителства
 • Други