Реализация на системи за управление

Реализацията на системи за управление (СУ), извършвана от PROJECT  MANAGEMENT AND STANDARDS, включва установяване, разработване и внедряване на Системи за Управление (СУ) и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти:

ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните стандарти:

1 ЕТАП:  Преглед на състоянието:

провеждане на първоначално обучение;

преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт;

анализ на състоянието и определяне на структура на СУ;

разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.;

2 ЕТАП:  Разработване на документите от СУ:

разработване на документите от СУ – процедури, оперативни документи, наръчник и др.;

поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи;

3 ЕТАП:  Внедряване:

провеждане на обучение по внедряване;

извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;

извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;

4 ЕТАП:  Функциониране:

провеждане на обучение на вътрешни одитори;

извършване на вътрешни одити;

5 ЕТАП:  Сертифициране и придобиване на сертификат:

(извършва се от сертификационна организация*)

участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;

отстраняване на евентуални забележки от одита.

* Сертификационната фирма винаги е трета независима страна. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации. PROJECT  MANAGEMENT AND STANDARDS работи със всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация, независимо от сертифициращия орган.