OHSAS 18001

BS OHSAS 18001 (Ocupational Health and Safety System) “Системи за управление на здравето и безопасността при работа . Изисквания”

Какво е BS OHSAS 18001?

 • BS OHSAS 18001 е британски стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001. BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.
 • Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001.
 • Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти.
 • Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
 • Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.

Предимства

 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
 • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
 • Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
 • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността
  на труда.
 • Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.

Промени в  последното издание на BS OHSAS 18001:

 • наблягане върху важността на здравето;
 • BS OHSAS 18001 вече е стандарт, а не спецификация, както предното издание. Това ще рефлектира върху по-пълното възприемане на OHSAS 18001 като база за национални стандарти за системи за здраве и безопасност при работа;
 • моделът на диаграма PDCA (“Plan-Do-Check-Act”) е изцяло показан във Въведението, а не само като скицирана диаграма в началото на всяка по-голяма Клауза;
 • референциите към публикациите в Клауза 2 са ограничени само до международни документи;
 • дадени са нови определения, а старите са ревизирани;
 • направени са значителни подобрения с цел изравняване с   ISO 14001 и подобрена съвместимост с   ISO 9001;
 • въведено е ново изискване, относно разглеждането на йерархията на контрола като част от OH&S планирането;
 • наблегнато е повече на управление на промените;
 • въведена е нова Клауза “Оценка на съответствието” както в  ISO 14001;
 • въведена е нова Клауза за участие и консултации;
 • въведена е нова Клауза за разследване на инциденти.
 • Публикуван е новия стандарт ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“.
 • ISO 45001 ще замени OHSAS 18001, общоизвестния досега документ за здраве и безопасност при работа. Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001.