ISO 9004

ISO 9004 “Системи за управление на качеството . Указания за подобряване на постиженията”

Какво е ISO 9004?:

  • ISO 9004 дава указания на базата на по-широк кръг от цели за системата за управление, отколкото ISO 9001, особено за непрекъснатото подобряване на цялостните постижения и ефективността на една организация.
  • Стандартите ISO 9001 и ISO 9004 са разработени като съгласувана двойка взаимнодопълващи се стандарти за системи за управление, но също така да се използват и независимо един от друг. Въпреки че тези два стандарта имат различни области на приложение, те имат подобна структура.
  • ISO 9004 се препоръчва като ръководство за организации, чието висше ръководство желае да отиде по-далече от изискванията на ISO 9001 в стремеж за непрекъснато подобряване на постиженията.
  • ISO 9004 е приложим за процесите на организацията и следователно принципите на управление, върху които той се базира, може да бъдат прилагани в цялата организация. Основната цел на този международен стандарт е постигането на постоянно подобряване, измервано чрез удовлетвореността на клиентите и на други заинтересовани страни.