ISO 9001

ISO 9001 “Системи за управление на качеството . Изисквания” 

Какво е ISO 9001:2008?:

 • ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.
 • Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001.
 • ISO 9001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.
 • ISO 9001 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:
 • насоченост към клиента;
  • лидерство;
  • приобщаване на хората, работещи в организацията;
  • процесен подход;
  • системен подход за управление;
  • непрекъснато подобряване;
  • взимане на решение, основано на факти;
  • взаимноизгодни отношения с доставчиците.
 • ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания.
 • КЛЮЧОВИ ПРОМЕНИ В СТАНДАРТА ISO 9001:2015 
 • След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе в сила новото издание на ISO 9001:2015, което въвежда нови изисквания към Системите за управление на качеството.Основната промяна в ISO 9001:2015 е свързана с приравняването към Annex SL на Директива на ISO организацията за уеднаквяване на структурата на всички ISO стандарти за системи за управление.

  За извършване на плавен преход към новото издание и успешна подготовка за ре-сертифициране по ISO 9001:2015, трябва да бъдат взети необходимите мерки, относно актуализацията и преработването на наличната документация по ISO 9001:2008. Промените ще са значителни и ще е необходимо време за тяхното разбиране и прилагане на практика, и за привеждане в съответствие на внедрената Система за управление.

  Всяка сертификационна организация ще обяви своевременно визията си за 3-годишния преходен период за преминаване към новото издание на стандартите, до края на 2018.

  Версия ISO 9001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на качеството с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление, както и изменения в изискванията към използването на документи и записи, които стават по-опростени.

  Акценти:

  • определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;

  • определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;

  • повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство;

  • вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.

  Нови концепции:

  • управление на риска, лидерство, документирана информация.

 

ЕТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ” предлага широк спектър от решения и консултантски услуги за извършване на прехода към ISO 9001:2015.

 

Според нуждите на организацията, ние предлагаме:

1. Провеждане на първоначален одит/ преглед на състоянието. Изготвяне на план за преход при преработването на наличната документация в съответствие с изискванията на новата версия на ISO 9001:2015.

2. Преработка/актуализация на наличната документация от съществуващата Система за управление по ISO 9001 .

3. Обучения за прилагане на изискванията на ISO 9001:2015.

4. Провеждане на Вътрешни одити по ISO 9001:2015.

5. Консултиране и съдействие по време на ре-сертификационните одити по ISO 9001:2015.

6. Консултиране за отстраняване на евентуални забележки от документацията на Системите за управление.

 

Не се колебайте да се свържете с нас, за да научите повече, относно новите изисквания и промените при извършване на прехода към ISO 9001:2015.