ISO 9000

ISO 9000 “Системи за управление на качеството . Основни принципи и речник”

Какво е ISO 9000?

  • ISO 9000 е стандарт с указания, определящи изискванията към системите за управление на качеството*.
  • ISO 9000 описва основните принципи на системите за управление и определя терминологията.
  • Серията стандарти ISO 9000 са разработени, за да подпомагат организации от всякакъв вид и големина да внедрят ефикасни системи за управление.

* Тъй като официалният български превод на английското определение “Quality Management Systems” е “Системи за управление на качеството “, а системата за управление сама по себе си не контролира самото качество на продукта/услугата, е по-правилно те да бъдат наречени “Системи за управление”.