ISO 50001

ISO 50001 “Системи за енергийно управление – Изисквания с указания за прилагане”

 

ISO 50001 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията, чиято цел е да позволи на организацията да се следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийното управление, включително енергийна ефективност, използване на енергия и потреблението.

ISO 50001 определя изискванията, приложими към използването на енергия и потребление, включително на измерване, документиране и докладване, проектиране и закупуване на оборудване, системи, процеси и персонала, които допринасят за енергийното управление.

ISO 50001 се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. ISO 50001 не предписва специфични критерии за изпълнение по отношение на управление на енергията.

ISO 50001 осигурява системата, по която една организация би следвало да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план; Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност; Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление.

ISO 50001 може да бъде интегриран и с други системи за управление, такива като ISO 9001, ISO 14001 и т.н.

ISO 50001 е приложим към всяка организация, която желае да гарантира, че тя отговаря на своята заявена енергийна политика и желае да демонстрира това на другите. Това съответствие може да се потвърди или чрез самооценка и собствена декларация за съответствие, или чрез сертифициране на система за енергийно управление от външна организация.