ISO 22000

ISO 22000 “Системи за управление на безопасността на храните – изисквания към организациите от хранителната верига”

Област на приложение:

ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.

Той е приложим за всички организации, независимо от големината им, които са включени в  който и да е аспект на хранителната верига и които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти.

Директно включени организации (без посочените примери да са изчерпателни), са:

 • производители на фуражи;
 • селскостопански производители;
 • фермери;
 • производители на инградиенти;
 • производители на хранителни продукти;
 • търговци на дребно;
 • заведения за хранене;
 • кетъринг оператори;
 • организации доставящи услуги като почистване, транспорт, съхранение и дистрибуция.

Индиректно включени в хранителната верига са:

 • производители на оборудване;
 • почистващи препарати;
 • опаковки и други материали, попадащи в контакт с храните.

Комуникации в хранителната верига:

iso

ISO 22000 определя изискванията, които да позволят на организацията да:

 • планира, проектира, прилага, експлоатира, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните с намерението да доставя крайни продукти, които според тяхната предвидена употреба, ще са безопасни за клиента;
 • демонстрира спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;
 • оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствия с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с безопасността на храните, за да повиши удовлетвореността на клиентите;
 • ефективно да комуникира въпросите, свързани с хранителната безопасност със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига;
 • гарантира, че спазва декларираната политика по безопасността на храните;
 • демонстрира това съответствие пред други заинтересовани страни, и
 • постигне сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на храните от външна организация, или да провежда самооценка или декларация за съответствие с този Международен Стандарт.