ISO 17025

ISO 17025 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”

Обхват и област на приложение:

  • Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително взимането на проби. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани със стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите.
  • Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Това включва например лабораториите от първа, втора и трета страна, както и лабораториите, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола или сертификацията на продуктите.
  • Този международен стандарт е приложим за всички лаборатории независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност по изпитване и/или калибриране. Когато дадена лаборатория не извършва една или няколко от дейностите, обхванати от този международен стандарт, като вземането на проби и разработването/развитието на нови методи, изискванията на съответните точки не се прилагат.

Публикуван е новия стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”.