ISO 14001

ISO 14001 “Системи за управление на околната среда . Изисквания с указания за използване”

Какво в ISO 14001:2004?

  • В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата. Стандартът има същата структура и носи идеята за непрекъснато подобряване, характерни за ISO 9001 .
  • Организации от всякакъв вид проявяват нарастваща загриженост за постигане и демонстриране на стабилна система по опазване на околната среда чрез контролиране на влиянието от техните действия, продукти или услуги върху околната среда, като взимат предвид политиката и целите си по опазване на околната среда. Те извършват това в контекста на все по-строгите законови разпоредби в тази област, развитието на околната среда, както и общата грижа на заинтересованите страни по въпросите на опазването на околната среда, включително на устойчивото развитие.
  • Стандартът определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Предимства

  • Сертифицираните Системи за управление на околната среда минимизират риска от екологични инциденти. Това създава условия за по-ниски застрахователни премии, осигуряване на по-високо доверие у инвеститорите, стабилно присъствие на европейския и световен пазар.
  • Висшето ръководство на организацията отделя голямо внимание към процесите, дейностите, материалите и продуктите, които се използват. Осигурява сигурност, че организацията знае и спазва законовите изисквания, относно околната среда. Ангажира всички нива в организацията чрез поставяне на цели и очаквани резултати и делегиране на отговорности.
  • Чрез сертификацията по ISO 14001 ние доказваме и демонстрираме своята отговорност за запазване на околната среда за нашите деца. Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето ръководство да работи по-ефективно. Ефективният контрол и действията обуславят развитието на фирмата. Провежданият преглед от ръководството осигурява нужната информация на висшето ръководство относно дейността на фирмата.
  • Намаляването на отпадъците и подобрения контрол върху суровините и енергията води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата. Подобрява се оперативната дейност чрез анализ на оперативните процеси.
  • Сертифицирането по ISO 14001 се препоръчва от регулаторните органи като средство за предотвратяване на замърсяването на околната среда. Чрез повишаване на личното съзнание и изискването за комуникация с властите, в случай на възникнал проблем, се намалява рискът от подвеждане под отговорност.

КЛЮЧОВИ ПРОМЕНИ В СТАНДАРТА ISO 14001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе в сила новото издание на ISO 14001:2015, което въвежда нови изисквания към Системите за управление на  околната среда .

Основната промяна в ISO 14001:2015 е свързана с приравняването към Annex SL на Директива на ISO организацията за уеднаквяване на структурата на всички ISO стандарти за системи за управление.

За извършване на плавен преход към новото издание и успешна подготовка за ре-сертифициране по ISO 14001:2015, трябва да бъдат взети необходимите мерки, относно актуализацията и преработването на наличната документация по ISO 14001:2004. Промените ще са значителни и ще е необходимо време за тяхното разбиране и прилагане на практика, и за привеждане в съответствие на внедрената Система за управление.

Всяка сертификационна организация ще обяви своевременно визията си за 3-годишния преходен период за преминаване към новото издание на стандартите, до края на 2018.

Версия ISO 14001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на околната среда с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление, както и изменения в изискванията към използването на документи и записи, които стават по-опростени.

Акценти:

• определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;

• определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;

• повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство;

• вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.

Нови концепции:

• управление на риска, лидерство, документирана информация.

ЕТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ” предлага широк спектър от решения и консултантски услуги за извършване на прехода към  ISO 14001:2015.

Според нуждите на организацията, ние предлагаме:

1. Провеждане на първоначален одит/ преглед на състоянието. Изготвяне на план за преход при преработването на наличната документация в съответствие с изискванията на новата версия на ISO 14001:2015

2. Преработка/актуализация на наличната документация от съществуващата Система за управление по ISO 14001:2015 .

3. Обучения за прилагане на изискванията на  ISO 14001:2015 .

4. Провеждане на Вътрешни одити по  ISO 14001:2015 .

5. Консултиране и съдействие по време на ре-сертификационните одити  по ISO 14001:2015 .

6. Консултиране за отстраняване на евентуални забележки от документацията на Системите за управление.

 

Не се колебайте да се свържете с нас, за да научите повече, относно новите изисквания и промените при извършване на прехода към ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 .