ISO 10013

ISO/TR 10013 “Указания за документацията на система за управление на качеството”

Обхват и област на приложение:

  • Това техническо предписание дава указания за разработването и поддръжката на документацията, необходима за осигуряване на ефективна система за управление на качеството, приспособена към конкретните нужди на организацията. Използването на тези указания ще помогне при установяването на документирана система, както се изисква от приложимия стандарт за система за управление на качеството.
  • Това техническо предписание може да бъде използвано за документиране на системи за управление, различни от серията ISO 9000, например системи за управление на околната среда и системи за управление на здравето и безопасността.на работното място.

Разглежда:

  • Обект и обхват на приложение;
  • Нормативни позовавания;
  • Термини и определения;
  • Документация на системата за управление на качеството;
  • Процес на подготовка на документацията на система за управление на качеството;
  • Процес на утвърждаване, издаване и контрол на документите на системата за управление на качеството .