EN 16001

EN 16001 “Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”

Основната цел на стандарта EN 16001 е да подпомогне организациите да разработят и внедрят система и процеси необходими непрекъснато да подобряват енергийната ефективност.

Това следва да доведе до значимо намаляване на оперативните разходи и на емисиите на парникови газове чрез систематичен енергиен мениджмънт. Стандартът определя изискванията на система за енергиен мениджмънт, която да позволи на фирмите и организациите да разработят и внедрят политика и цели свързани с управлението на значимите аспекти на енергийната ефективност, и съответстващи на законовите и нормативни изисквания в областта.

EN 16001 е разработен така, че да бъде приложим за всякакви организации – малки и големи, в частния и публичния сектор, както и да е приспособим към различни географски, културни и социални условия.

Този стандарт за енергиен мениджмънт може да бъде използван самостоятелно или с друг стандарт в обща интегрирана система. За да бъде облекчено използването му, неговата структура е сходна с тази на ISO 14001 – стандартът за управление на процесите по опазване на околната среда.

Успехът на една система за енергиен мениджмънт зависи в най-голяма степен от ангажиментите и отговорностите на всички функционални нива в организацията, и най-вече от тези на висшето ръководство. Внедряването на система по този стандарт ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по -ефективно използване на енергията. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност.

EN 16001 се отнася най-вече за енергиен мениджмънт на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др., прилага се за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, компресиран въздух и охладена вода, и др.