EN 15038

EN 15038 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”

Какво е EN 15038?

  • Европейският стандарт 15038 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” определя изисквания за качеството на услугата писмен превод. Стандартът е разработен при максимална прозрачност, публичност и достъпност за заинтересованите страни.
  • Този стандарт разглежда процеса на превода и всички свързани с него дейности относно предоставянето на услугата, включително осигуряване на качеството и проследимоста. БДС EN 15038 позволява да се извършва оценяване на съответствието и сертификация на доставчиците на преводачески услуги.
  • Към настоящия момент все повече европейски институции поставят като изискване сертификацията по EN 15038 за участие в тръжните си процедури за извършване на преводи.
  • Създадена е система за оценяване на съответствието с изискванията на EN 15038 (правилата, процедурите и управлението) на международно ниво – Language Industry Certification System – LICS.

EN 15038 обхваща следните задължителни аспекти:

  • система за управление на качеството – това е системата за управление на качеството, регламентирана от стандарта ISO 9001, регламентираща целите по качеството, провеждането на вътрешни одити, регистриране на резултатите от проверките, коригиращи действия
  • управление на човешките ресурси – процедури за подбор на преводачите и редакторите, професионална компетентност,
  • технически ресурси на преводаческата агенция – техническите средства/хардуер и софтуер/, необходими за предоставянето на цялостната услуга, от приемането от клиента до предаването
  • управление на проекти – цялостното управление на проекта за превод – подготовка, анализ, определяне на подходящия екип, контрол на превода/редакцията, както и крайния продукт
  • спазване специфичните указания от клиента – стилистични, терминологични, т.н.