BRC

BRC (British Retail Consortium)

BRC стандартите са пакет от четири водещи в индустрията Технически норми:

  • Global Standard for Food Safety Issue 6 (за безопасност на храните)
  • Global Standard for Consumer Products Issue 3 (за потребителските стоки)
  • Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 3 (за опаковането и материалите за опаковки)
  • Global Standard for Storage and Distribution Issue 1 (за съхранението  и дистрибуцията)

Първоначално разработена в отговор на нуждите на членовете на Британския консорциум на търговците на дребно (British Retail Consortium), стандартите придобиват известност в световен мащаб. Сертифициране по BRC стандарт, чрез одит от трета независима страна, дава увереност у клиентите и производителите за способността и компетентността на доставчиците и намалява необходимостта от това търговците и производителите да извършват свои собствени проверки, което води до намаляване на разходите за всички.

BRC стандартът за безопасност на храните (Global Standard for Food Safety)  издание 6 е публикуван през юли 2011 г. BRC периодично прави преглед на всички на BRC стандарти за да се гарантира, че те са актуални и продължават да отговарят на изискванията на потребителите.

Целта на BRC за безопасност на храните е:

  • да бъде ефективен и да подпомага производителите да отговорят на нуждите на своите клиенти;
  • да насърчава най-добрата практика за безопасността на храните и управлението на качеството на продукта;
  • да улеснява и подобрява ефективността на производствения процес;

BRC Food от версия 5 към версия 6 – какви са основните промени

Промени в одита и сертификацията

BRC публикува версия 6 на Глобалния стандарт за безопасност на храните през юли 2011 г. Новата версия 6 на стандарта ще се използва за всички одити от 1 януари 2012 г. Сертификат и, издадени по версия 5 остават валидни за периода, посочен в сертификата. Този документ съдържа резюме на основните промени и отражението им върху вас като собственик на сертификата. Моля имайте предвид, че това е резюме, а не изчерпателен списък на всички изисквания на стандарта.

Можете да закупите пълния стандарт на www.brcglobalstandards.com

Нови правила за обхват

Вече не е позволено да се включват препродавани стоки в обхвата на одита/сертификата. Ако вашата компания препродава стоки, трябва да има изключване от сертификата. Думи като продажби, маркетинг, търговия, отглеждане, дистрибуция и доставка не са разрешени в обхвата. Производството на специфични или други сертифицирани продукти (например органични, халал, вегетариански или със специални алергенни изисквания) не бива да се включва в обхвата, тъй като тези продукти са проверени съгласно други стандарти.

1. Засилване на фокуса върху Добрите производствени практики (ДПП)

Поддържането на добри и непрекъснато подобряващи се стандарти за безопасност на храните и дължимата грижа изисква документирани процедури и процеси, за да се осигури съгласуваност на работните методи и да се предостави информация, чрез която да се набележат нужните подобрения. Прилагането на процедурите в рамките на завода, обучението на персонала и спазването на работните практики, хигиената във фабриката и работните условия, обаче в крайна сметка засягат безопасността на продукта и качеството. Версия 6 цели да се балансира процеса на одит чрез увеличаване на времето, прекарано от одитора в производствените области за обработка, което ще представлява до 50% от времето за одит на място.

2. Необявени одити

Извършването на необявени проверки от клиенти става все по-често на някои пазари и се разглежда като предоставяне на по-голямо предизвикателство и по-реалистична оценка на ежедневното спазване на стандартите на производствените площадки. Във версия 6 има две опции за внезапни одити, и двете от които ще са доброволни.

Опция 1 – Пълен необявен одит, подобен на този във версия 5

Опция 2 – Одит на две части:

•Част 1 Необявен одит – базиран основно на производствените дейности и добрата производствена практика.

•Част 2 Планиран одит – базиран основно на прегледа на документирани системи, методики и протоколи, които се изготвят в деня на одита.

По-голямото ударение върху добрите производствени практики с този подход и обективността от внезапния елемент ще увеличи доверието на клиентите в одита и оценките. BRC ще насърчат промотирането на внезапните одити и ще подпомогне пазара и производствените площадки за постигането на най- висока степен на сертификация А+.

3. Новият процес на вписване

За производствени площадки, които не са сертифицирани по BRC и все още не са покрили напълно стандарта, за да преминат първия одит, нов процес на вписване бе въведен, който ще позволи на производствените площадки да регистрират техните одити на директорията на BRC и да споделят напредъка си с клиентите докато развиват своите системи за безопасност на храните. Това признава състоянието на производствените площадки и предлага мярка, с която да отбелязват своя напредък до пълното сертифициране. Докладът за одита и картата с резултатите ще бъдат достъпни само на частта за частни лица от BRC директорията и ще дава възможност на производствените площадки да споделят своите резултати с клиентите си. Важно е, че докато стандартите за cертификация продължават да напредват има все още път за развитие на производствени площадки, които в момента развиват системите си за безопасност на храните, за да бъдат разпознати и окуражени да достигнат в крайна сметка до сертифициране.

Промени в изискванията към сертифицираните фирми във версия 6

Раздел 1 – Споразумение на висшия мениджмънт

Връзката между една фирма и политиката в държавата, определянето на цели и задачи за постигане на политиката, измерването на резултатите и прегледа на управлението се прави чрез изискванията 1.1 и 1.3. Новата точка 1.10 е предназначена да се използва, когато повтарящи се проблеми са повдигнати на последователни одити, посочващи, че причините за несъответствията не са били адресирани.

Раздел 2 – Системата за управление на безопасността на храните – HACCP

Новото в тази глава е изискването за Необходимите като условие програми (2.2), които бяха въведени, за да показват връзката между необходимите като условие програми и процеса на НАССР . Това изисква съществуващите програми да са документирани, че са проверени (2.7.3).

Раздел 3 – Система за безопасност на храните и управление на качеството

Новото в тази глава са контролът върху несъответстващите продукти (3.8.). Изискванията за вътрешен одит (3.4) бяха разширени, за да включват инспекции на процеси/околна среда и управление на аутсорсната обработка (3.5.4). Друг нов раздел бе включен, за да покрие изискванията за корегиращи действия (3.7) и справянето с оплаквания (3.10) и сега и двата включват изисквания, за да се осигури главната причината за проблема да е адресирана. По- голямо ударение бе дадено на доставчика и одобрението и контрола върху продуктивността на суровините (3.5). Това сега изисква документирана оценка на риска на суровините (3.5.1.1) като основа за установяване на одобрение на доставчика на суровини и режими за вземане на проби. Изискванията за проследяване (3.9) сега включват указания за това време от 4 часа, за да се извлечат записите. Оттеглянето на продукта (3.1.14) сега включва изискването за уведомяване на сертифициращия орган до 3 дни преди извършване на оттеглянето. Това гарантира, че всеки инцидент може да бъде преразгледан и клиентите могат да имат пълно доверие в издадените сертификати.

Раздел 4 – Стандарти за производствените площадки

Безопасността на производствени площадки придоби по-голямо значение с глобалното разпространение на стандарта и особено където продуктите се изнасят за Съединените Американски Щати. Документирана оценка на риска, свързан с мерките за сигурност сега е включена (4.2.1), за да гарантира, че рисковете свързани със защитата са адекватно адресирани.

Висок риск/засилена грижа - Стандартът се опита да изясни къде рискът е висок. Засилени грижи се изискват чрез представяне на дърво на решенията и нови насоки за осигуряване на последователно тълкуване. Изискванията за засилени грижи в определени области са били увеличени особено по отношение на промените в съоръжения (4.8.4) и разделяне между засилена грижа и ниско рискови зони (4.3.5). Това отразява защитата, която трябва да се предостави за продукти, изискващи засилена грижа за контрол на риска от патогени. И в двата случая оценката на риска съставлява неразделна част от това да се изпълнят изискванията.

Разделът за Производствения процес и сагрегацията (4.3) е разширен с изискването за план на производствената площадка, който показва различни рискови зони (4.3.1), както и включването на производствения процес и персонала (4.3.2). Това подпомага организацията на производствения процес, идентификацията на потенциални точки на кръстосано заразяване и съответните нива контрол на опазване на околната среда по време на обработка. Изграждането на сграда (4.4) е било съкратено, но очакванията към производствените площадки остава непроменена от версия 5.

Отчитайки риска че водата може да играе роля в безопасността на продуктите, вече се изисква план на водната система (4.5.2). Управлението на рисковете за продуктите от химично и физическо замърсяване (4.9) и методите за откриване и премахване на чужд материал (4.10) бяха разширени значително, за да се се гарантира последователен подход. Има по-голям акцент върху поддържането и хигиената (4.11). Одитите обикновено ще включват наблюдение на почистването на поточната линия и може да изисква разглобяване на оборудването за инспекция, където това няма да засегне неблагоприятно производството. Сега трябва да бъдат определени и валидирани подходящи стандарти за почистване.

За конкретния риск (4.11.2). Новата клауза 4.11.3 очаква ресурсите и планирането на почистването да вземат под внимание почистването на оборудването, което е приемливо само извън производствените периоди. Нови по-подробни изисквания са въведени също така, за да се обхване чистенето на място в (CIP) системи (4.11.6), където те се използват в преработвателни предприятия на течности например мандрите.

Признавайки нарастващите законови изисквания за използването на ‘отпадъчна’ храна за хранене на животните ново изискване (4.12.3) бе добавено, за да осигури правилното боравене с продукти за хранене на животни. Разделът за контрол над вредителите бе променен, за да се осигури по-голяма яснота за очакванията към дадена производствена плошадка, където се извършва контрол над вредителите (4.13.2). Има ново изискване за по-задълбочени изследвания за контрола върху вредителите (4.13.8) обикновено тримесечни в допълнение към рутинните мерки за контрол върху вредителите, за да се представи общ преглед на програмата за контрол над вредителите.

Изискванията за съхранение (4.14.) и за изпращане и транспорт (4.15) бяга разделени в две части и повече подробности са били добавени към управлението на изпращането и проверките на превозното средство. Съоръженията за съхранение извън производствената площадка собственост на фирмата сега трябва да бъдат включени в одита или специално изключени, когато те са в рамките на 50 км от главната производствена площадка. Това се прави с цел да се уверим, че продуктите не са изложени на риск докато се съхраняват.

Раздел 5 – Продуктов контрол

Изготвянето на продукта и развитието (5.1) е леко преразгледано, за да се гарантира, че процесът на развитие не въвежда неволно нови рискове за производствено съоръжение например алергени без правилна оценка. Указанията на продуктите за развитие (5.1.1) и подписването на нови продукти от ръководител на екип на НАССР (5.1.2) бяха добавени, за да се осигури контрол върху нови опасности. Алергени (5.2) продължават да са причина за значителен брой от рекламациите, както в Северна Америка, така и в Европа. Тази област на стандарта бе променена, за да се гарантира, че някои от основните причини за проблемите напълно са адресирани. Списъкът на контролите, за да се вземе решение при извършване на оценка на риска (5.2.3) и въвеждането на процедури за контрол на алергените (5.2.4) бяха разширени. Бяха въведени нови клаузи за утвърждаването на методите за почистване и за отстраняване на алергенните материали, когато се сменят продукти (5.2.8) след продуктовата промяна и проверките на етикети (5.2.10). Сега е необходимо за целия персонал по производството да се прави обучение за алергените (5.2.9), за да има разбиране по проблемите. Където не е възможно да се избегне кръстосано замърсяване използването на предупреждение върху продуктите в съответствие със законовите или промишлените изисквания е добавено (5.2.6)

Има голям брой застрахователни схеми за основните земеделски продукти, които изискват оценка на веригата на съхранение в опаковащи и обработващи операции, за да се позволи изразяване на претенция към продуктите. За обявяване на тази необходимост и предотвратяването на нуждата от допълнителни проверки разделът за произход на материалите (5.3) е разширен и преименуван, за да покрие специфичните застрахователните претенции. Това включва проверка на произхода на суровините (5.3.1), проверка на масовия баланс на най-малко всеки 6 месеца (5.3.2) и преглед на производствените процеси, за да се идентифицират и контролират рисковете от смесване на продукти или загуба на идентичност (5.3.3). Взаимодействието между храната и опаковката (5.4), с която е в контакт е било един от наболелите проблеми по безопасността на храните. Новото изискване (5.4.1) разширява предишните изисквания по отношение на сертификатите за съответствие при опаковане и задължава споделянето на информация за характеристиките на продукта и употребата, за да се осигури използването на правилната опаковка.

Раздел 6 – Контрол върху производствения процес

Контролът върху операциите (6.1) е бил редактиран, за да гарантира, че производственият процес се управлява чрез рецепти и спецификации за контрол не само върху безопасността на продукта, но и непрекъснатото високо качество на произведените продукти (6.1.1). Нови клаузи бяха добавени, за да се гарантира, че производствените линии се проверяват преди началото и при смяна на продукта (точка 6.1.6) и че се използва правилната опаковка и промените при пакетиране и кодиране са внимателно контролирани (6.1.7), за да се предотвратят грешки.

Раздел 7 – Персонал

Използването на временни работници, често осигурявани от агенции е било значително развито през последните години и от одиторите се изисква да гарантират, че временният персонал е бил подходящо обучен и е информиран за правилата за хигиена на производствената площадка. Разделът за обучение (7.1) е удължен с изискването за производствените площадки да бъде възможно да се извлечат записи от обучението на персонал, нает чрез агенции (7.1.4). Изисквания за лична хигиена (7.2) са опростени, за да станат по-ясни. Носенето на бижута освен обикновена брачна халка или сватбена гривна не е разрешено в производствените райони (точка 7.2.1). Медицински изискванията за скрининг (7.3) са били преформулирани, за да отчетат законите за личната неприкосновеност, които са в сила в някои страни (7.3.2). Изискванията за защитно облекло (7.4) остават до голяма степен непроменени. Проверката на перални обаче сега се отнася само за перални за високо рисково облекло (7.4.4).