Програма Дафне ІІІ

1. Кратко описание

Основните цели на програмата са да допринася за установяването на зона на свобода, сигурност и справедливост, да защитава гражданите от насилие и да постигне високо ниво на благоденствие, да осъществява съвместни действия с политиките на Общността в областите обществено здраве, равенство на половете, защита правата на детето, борба срещу трафика на хора и сексуалната експлоатация.
Задачи на проекти:
• Задача 1 – да предотвратява и да се бори срещу всички форми на насилие в публичното или в домашното пространство
• Задача 2 – да насърчава международни действия

2. Бенефициенти

• Страните от Европейската асоциация за свободна търговия, които са част от Европейското икономическо пространство
• Асоциираните страни кандидатки, както и страни по Западните Балкани
• Трети страни, ако тяхното участие ще помогне за осъществяване на програмата

3. Бюджет – 116.9 млн. евро