Оперативна програма “Регионално развитие 2014 – 2020″ (ОПРР)

 

1. Описание

Оперативната програма „Регионално развитие” представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС. До голяма степен тя отразява координацията с другите секторни оперативни програми с цел да се гарантира съгласуваност и допълняемост по един ефективен начин.

2. Бюджет – 1 361 083 545 евро

3. Бенефициенти

- Браншови, продуктови, местни и регионални туристически асоциации
- Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
- Държавна агенция по туризъм.
- Еврорегиони
- Звена на областните администрации, действащи като секретариати на Областните съвети за развитие (на ниво LAU 1)
- Здравни центрове
- Институции управляващи паметници на културата с национално и световно значение
- Местни и регионални туристически асоциации
- Министерство на здравеопазването
- Министерство на културата
- Министерство на труда и социалната политика
- Министерството на образованието и науката
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството
- Неправителствени организации
- Областни администрации
- Обществени компании за градски транспорт
- Телецентрове
- Общини
- Общини, посочени в Приложение 4 от Оперативна програма „Регионално развитие”
- Публични власти
- Сдружения на общини
- Сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни сгради
- Социални и образователни институции
- Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
- Центрове за здравеопазване

4. Приоритети

• Приоритетна ос 1 – Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1 – Социална инфраструктура
Операция 1.2 – Жилищна политика
Операция 1.3 – Организация на икономическите дейности
Операция 1.4 – Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Операция 1.5 – Системи за устойчив градски транспорт

• Приоритетна ос 2 – Регионална и местна достъпност
Операция 2.1 – Регионална и местна пътна инфраструктура (някои второкласни и всички третокласни пътища)
Операция 2.2 – Информационни и комуникационни мрежи и услуги
Операция 2.3 – Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси

• Приоритетна ос 3 – Устойчиво развитие на туризма

Операция 3.1 – Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Операция 3.2 – Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Операция 3.3 – Национален туристически маркетинг

• Приоритетна ос 4 – Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет
Операция 4.1 – Партньорства за интегрирано развитие
Операция 4.2 – Устройствено планиране и разработване на проекти
Операция 4.3 – Дребномащабни местни инвестиции
Операция 4.4 – Междурегионално сътрудничество

• Приоритетна ос 5 – Техническа помощ
Операция 5.1 – Управление, мониторинг, оценка и контрол
Операция 5.2 – Комуникация, информация и публичност
Операция 5.3 – Техническо администриране

5. Управляващ орган – Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството

6. Междинни звена – Регионалните отдели на ГД “Програмиране на регионалното развитие” към районите за планиране