Контакти

Управител:   инж.  Красимир Гребенаров
Офис:Работно време: България, София, ж.к. Младост 3, бл.342, вх.2, ап.9
тел. / факс : 02 874 30 87,  GSM: 0878 22 51 06,  e-mail: grebenarow@abv.bg,  http//: www.pmsbg.comВсеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

Български източници на информация

 www.bds-bg.org  Български институт по стандартизация /БИС/
 www.sasm.government.bg  Държавна агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН)
 www.nab-bas.bg  Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” /БСА/
 www.mi.government.bg  Министерство на икономиката
 www.mrrb.government.bg  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.eufunds.bg   Структурните фондове на ЕС в България
 www.jeremie.bg  Jeremie Bulgaria – Съвместни европейски фондове за МСП
 www.lex.bg  Правен портал
 www.opcompetitiveness.bg  ОП “Иновации и конкурентноспособност”
 www.ophrd.government.bg  ОП “Развитие на човешките ресурси”
Европейски и международни източници

www.cenorm.be  Европейски комитет по стандартизация (CEN)
www.cenelec.org  Европейския комитет по стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC)
www.etsi.org  Европейски институт по стандартизация в областта на телекомуникациите (ETSI)
www.newapproach.org  Директивите от Нов подход
http://ec.europa.eu/  Заглавия на хармонизиращи стандарти, подкрепящи директивите от Нов подход
www.iso.org  Международна организация по стандартизация (ISO)
www.efqm.org  Европейска фондация за управление на качеството (EFQM)
www.euromet.org  Европейско сътрудничество в еталоните
www.ceoc.org  Европейска конфедерация на организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска (CEOC)
www.welmec.org  Европейско сътрудничество в законовата метрология (WELMEC)
www.bipm.org  Международно бюро по мерки и теглилки (BIPM)
www.oiml.org  Международна организация по законова метрология (OIML)
www.iec.org  Международната електротехническа комисия (IEC)