Харта на клиента

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на предоставяните консултантски услуги и обучения. Този документ не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на клиентите да се запознаят с възможностите на организацията и видовете услуги, които се предлагат.

Целите, които си поставяме с Хартата, са:

 • Да подобрим достъпа до услуги, като подробно информираме клиентите за начина на изпълнение на съответната консултантска услуга;
 • Да постигнем високо качество на предоставяните услуги, и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които отговарят за комуникацията с клиентите;
 • Да насърчим клиентите да изказвате мнението си за получаваните от нас услуги.
 • За постигане целите на хартата ние се ангажираме:
 • Да се отнасяме с уважение и търпение към клиентите;
 • Да изслушаме предложенията и сигналите от клиентите;
 • Да се държим професионално и да отговаряме на въпросите на клиентите точно и ясно в кръга на своята компетентност;
 • Да предоставяме услугите в договорно определените срокове;
 • Да спазваме принципите на честност, равнопоставеност, открито и любезно отношение, да се въздържаме от предубеденост и пристрастие.

Очакванията ни от клиентите са:

 • Да ни предоставят информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата услуга и да ни уведомяват своевременно за настъпилите промени;
 • Да ни съдействат за качественото изпълнение и в срок на договорните ни задължения.

Ние сме:
„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ” е консултантска организация с 20 годишен опит в сферата на предоставянето на консултантски услуги  свързани с разработване и внедряване на Системи за управление по международни и български стандарти и подготовка и управление на Проекти по Европрограми и други донорски институции.

Основополагащи принципи при осъществяване на дейността ни са:

 • Да подготвим организацията Ви за изпълнение критериите на Европейския съюз;
 • Да изградим съвременна фирмена система за управление;
 • Да намериме подходящата за вас Програма, подготвиме, спечелиме и управляваме успешно вашият проект
 • Да подпомогнем достъпа Ви до външни пазари.
 • Индивидуален подход към всеки клиент и адаптиране към спецификата на фирмата;
 • Навременно информиране на клиентите за новостите в областта на управление на качеството, европейското и национално законодателства;
 • Търсене на постоянна обратна информация от клиентите с цел пълно задоволяване на техните изисквания и потребности;
 • Покриване на широк спектър от промишлеността и услугите;
 • Непрекъснато обучение на персонала по новостите в системите за управление, Европейското и техническо законодателство.
 • Обучение на персонала на Вашата организация по начин, осигуряващ самостоятелно последващо поддържане и актуализиране на системата;
 • Да останем на разположение на своите клиенти за консултации и съдействие при възникнали проблеми.

Конфиденциалност

 • Гарантиране и опазване на фирмената тайна и независимост
 • Предлагаме цени на консултантските услуги, съобразени със спецификата и възможностите на клиента.

Услугите, които предоставяме са:

 • Подготовка на фирми за изграждане и сертифициране на системи за управление съгласно: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA 8000, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22 000, HACCP, GMP, Еко хотел и др.
 • Интегрирани системи на основата на посочените стандарти
 • Подготовка и Управление на проекти по различни финансиращи програми на Европейския съюз и други донорски организации.
 • Следсертификационно обслужване на Фирмените системи за управление.
 • Подготовка за Акредитация на лаборатории и органите за контрол съгласно:  ISO 17025 и ISO 17020.
 • Подготовка за Продуктова сертификация за поставяне на знаците: CE, GS, др.
 • Управление и развитие на човешките ресурси.
 • Специализирани фирмени обучения.
 • Обучения на експерти за придобиване на квалификациите Вътрешен одитор и Представител на ръководството по качеството.

Как ще работим заедно:  

 • Представете желанието си за предоставяне на услуга от нас;
 • Наш сътрудник ще се свържи с Вас за предоставяне на допълнителна информация, срокове и цени;
 • Ще съгласуваме с Вас условията по исканата от Вас услуга и ще формираме договор за изпълнението й;

При извършване на услугата ние задължително спазваме съгласуваните с Вас срокове и условия, етичните норми на поведение и конфиденциалност.