Всички програми

ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски бежански фонд / European refugee fund
Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни
Европейски фонд за репартриране на нелегално пребиваващи лица
Инструмент за европейско съседство и партньорство/European neighbourhood and partnership instrument
Многостранна оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн
Инструмент за стабилност / Instrument for stability
Инструмент за сътрудничество и развитие / Instrument for development cooperation
Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JEREMIE
Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JASPERS
Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JESSICA
Оперативна програма ЕСПОН – Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие/ESPON
Предприсъединителен инструмент / Instrument of pre-accession
Програма обмен на данни между администрациите, бизнеса и гражданите
Програма Защита на потребителя / Customer protection
Програма Митници / Customs
Програма Обществено здраве / Public health
Програма за развитие на селските райони / Rural Development
Фискалис / Fiscalis
Програма Европа за гражданите / Europe for Citizens
Програма Младежта в действие / Youth in action
Програма Превенция на наркотиците и информация / Drugs prevention and information programme
Програма Солидарност и управление на миграционните потоци/Solidarity and management of the migration
Програма Трансевропейски мрежи за транспорт и енергия / TEN
Програма еКонтент плюс / eContent plus
Програма Галилео / Galileo
Програма Дафне ІІІ / Daphne III – combating violence
Програма Еразъм Мундус  / Programme Erasumus Mundus
Програма за учене през целия живот / Lifelong Learning
Програма Култура / Culture
Програма Лайф+ / Life+
Програма Марко Поло ІІ / Programme Marco Polo ІІ
Програма МЕДИА / MEDIA
Програма ПРОГРЕС – за заетост и социална солидарност / PROGRESS
Програма за по-сигурен Интернет плюс / Safer Internet Plus
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации / CIP
Седма рамкова програма (FP7)
Фонд външни граници / External Borders Fund

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРИЯ НА ЕС

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020″
Програма за развитие на селските райони на Република България 2014 – 2020 (ПРСР)
Оперативна програма “Регионално развитие 2014 – 2020″ (ОПРР)
Оперативна програма “Транспорт 2014 – 2020″ (ОПТ)
Оперативна програма “Техническа помощ 2014 – 2020″
Оперативна програма “Развитие на иновациите и конкурентоспособността на българската икономика 2014 – 2020″
Оперативна програма “Административен капацитет 2014 – 2020″ (ОПАК)
Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020″ (ОПОС)
Оперативна програма за рибарството и аквакултурите (2014 – 2020)

 

ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРИЯ