Актуални програми

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”  2014-2020

 

 

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

 

Период за прием на проекти: 21.11.2017 – 23.04.2018 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.

Основна цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.);
4) Извършват дейност в сектор С «Преработваща промишленост» съгласно КИД-2008.

Допустими проекти:
1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
4) Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти

Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)
1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)
1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5. Визуализация на проекта – стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд
6. Одит на проекта – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро
7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории (в случай, че е приложимо)

Допустими разходи:
По Елемент А „Внедряване“
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Елемент Б „Консултантски услуги“
1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А – не повече от 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
1) Разходи за ДМА и/или ДНА за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води.
2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта – до 15 000 лв.
3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.
4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв.
6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв.
7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

Финансиране:
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 35-70 % – зависи от избрания режим на подпомагане; района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието;
– Минимален размер на помощта: 200 000 лв.;
– Максимален размер на помощта: 500 000 лв. за микро-предприятия; 1 000 000 лв. за малки предприятия; 1 500 000 лв. за средни предприятия.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

 

I. Обща информация за процедурата

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия

в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване

на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични

сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални

предизвикателства

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 34 373012евро(67 227 768.06 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансовапомощн апроекте 50000 лева, а максималният размер е 200 000 лева.

II. Допустими дейности и разходи

II.I. Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

1.Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;

2.Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).

II.II. Допустими по процедурата са проекти, включващи следните разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв.

Екипът на кандидата може да включва:

Квалифициран персонал, който може да включва:

- Предприемача

- Лица, различни от предприемача

2.Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващ и дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

3.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходим и за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4.Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25000 лева.

6. Разходи за външни услуги -до 10% от общо допустимите разходи по проекта.

7.Разходи за участие в събития в страната и чужбина –до 10 000 лева.

III. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта (мястото на инсталация на оборудването):

Максимален интензитет на помощта 80 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 200 000лева

IV. Допустимост на кандидатите

1.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г. и преди датата на обявяване на процедурата.

3.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

4.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

5. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

ВАЖНО: Към датата на кандидатстване, предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години .

6.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал;

производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музика лни инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“.

При оценяването на проектите сериозен приоритетще бъде даден на:

• проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в сферата на проекта;

• проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);

• проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея.

V. Краен срок за кандидатстване:

Приемът на проекти ще започне индикативно през февруари 2018г.

Ще се прилага процедура на подбор на проекти със срок 60-90дни от дата на стартирането на приема на проекти.

Крайният срок за кандидатстване ще бъде индикативно през април 2018г.

 

   ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Краен срок за прием на проекти по мярка 4.2:  16. май  2018 г.

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Вид на подкрепата
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:
• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение 1  към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение 1  към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, както следва:
1. Мляко и млечни продукти,
2. Месо и месни продукти,
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4. Пчелен мед,
5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
6. Растителни и животински масла и мазнини,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
8. Готови храни за селскостопански животни,
9. Гроздова мъст, вино и оцет,
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
• Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
• Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
• Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

Допустими разходи
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
• Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
• Разходи за закупуване на сгради в селски райони до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Бенефициенти:
– Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;
– Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия .
2. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има Стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

Критерии за оценка:
Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти свързани с: преработка на суровини от чувствителните сектори съгласно Приложение № 5 (животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури), въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. За постигане балансирано разпределение на средствата ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на, райони с по–ниско ниво на подкрепа и райони с природни и други специфични ограничения.

Интензитет и размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

                                  Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители 

Очакван прием по мярка 6.1: март  2018 г.

Бюджет: 41 500 000 евро

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Допустими разходи:
• Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
• Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
• Закупуване на селскостопански животни;
• Закупуване на земя за земеделска дейност;
• Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Критерии за допустимост:
Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:
• да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• икономическия размер на стопанството да е в границите между 8000 и 16000 СПО /Стандартен производствен обем/. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
• да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
• да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;`
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Сума и размер на помощта
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
• Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
• Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
• Проектина млади фермери, които създават заетост и нови работни места

НАРЕДБА № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Очакван прием на проекти по мярка 6.4. – последно тримесечие на 2018 г.

 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

• Развитие на селски туризъм:
– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
•  Местно занаятчийство:
–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).
• Производствени дейности;
Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Допустими разходи:
Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти
Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски  район.

Критерии за допустимост
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски  район

• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8000 евро.

Критерии за подбор
Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

Интензитет и размер на помощта:
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

 

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

 

ИНДИКАТИВЕН СРОК:  Ноември 2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ бюджет: До левовата равностойност на 9 000 000 евро

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.
Държавна помощ :
Размер на БФП за проект: От Левовата равностойност на 5 000 евро – До Левовата равностойност на 500 000 евро

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• МСП;
• Горски стопани, доставчици на услуги.
ЦЕЛ НА ПОДМЯРКАТА:
Подпомагане на недържавни гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Материални и нематериални инвестиции

*Подмярка 8.6 ще подпомага само инвестиции в първична и прединдустриална преработка на дървесина, като са изброени дейностите и операциите, които представляват такава обработка, а именно:

Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1:
• Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
• Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
• Сушене и импрегниране на дървен материал;
• Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
• Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
• Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Материални инвестиции:
1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
2.Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
• Нематериални инвестиции:
1.Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
2.Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3.Закупуване на софтуер;
4.Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
• Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:
• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност.
• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
• Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.
• Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:
• местоположение на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент);
• приоритет ще се дава за техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);
• приоритет ще се дава и за проекти осигуряващи устойчива заетост.

 

           

Рамкова програма за научни изследвания и иновации

„Хоризонт 2020“

Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument)

I. Какво представлява „Хоризонт 2020”?

 • „Хоризонт 2020” е новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020 г.
 • Главната цел на програмата е да стабилизира финансовата и икономическата система и да създаде възможности за икономически растеж.
 • Управляващ орган е Европейска комисия на ЕС, Главна дирекция „Изследване и иновации”.
 • Общ бюджет на процедурата: 79 млрд. евро.
 • Акцентът са иновациите. Програмата дефинира 6 вида иновации:


II. Какво представлява „Инструмент за МСП”?

 • Програма за финансиране на МСП в рамките на „Хоризонт 2020” – катализатор за въвеждане на пазара на обещаващи технологични и нетехнологични иновации.
 • Единствената досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания.
 • Не се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително търговско предложение.
 • Използван е опита на САЩ: Small Business Innovation Research (Програма на Американския национален институт по здравеопазване и Американския национален институт за рак – за стимулиране технологичните иновации в частния сектор с потенциал за комерсиализация).
 • За високо рискови иновативни идеи с голям пазарен потенциал.
 • За малки, но перспективни проекти (от 0,5 до 2,5 милиона евро) за самостоятелно участие или за партньорство.
 • За всички видове иновативни МСП и от всички сектори.
 • За добре подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации.

III. Параметри наИнструмент за МСП”:

 • ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес.
 • БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП на територията на държава членка на ЕС или асоциирана страна, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират.
 • ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 млрд. Eвро
 • ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: до 70% (изключение – организации с нестопанска цел – до 100%)
 • КАНДИДАТСТВАНЕ: Инструментът за МСП се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1 с намерение да кандидатстват и по Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза 2.

ФАЗА 1: Предпроектна оценка и анализ на концепцията

 • Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция. Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца. Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт. Резултат – разработен подробен бизнес план.
 • Във Фаза 1 се допускат предпроектни проучвания за проверка на технологичната, практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са например оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.
 • Допускасе кандидатстване и директно за Фаза 2.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 2: НИРД, прототип, пазарна реплика

 • Изпълняват се иновативни дейности като –демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Предложението трябва да е основано на разработения във Фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70% (или до 100% за силно застъпени научните изследвания).
 • Подходящо искане за финансиране на проектно предложение в рамките на 5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 3: Комерсиализация

 • Подкрепаза представянето на пазара и експлоатация. Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по „Хоризонт 2020” (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ). Резултат – успешно пускане на пазара.
 • Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация чрез местните  офиси.

IV. Области на отворените (обявени) покани по Инструмента за МСП за 2017 – 2018:

 • Информационни технологии (open disruptive).
 • Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии.
 • Биотехнологични индустриални процеси.
 • Космически изследвания.
 • Медицинска диагностична апаратура и биомаркери.
 • Хранително-вкусова промишленост – преработка и производство на екологични храни.
 • Синя икономика – аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм.
 • Транспорт, градска мобилност
 • Ниско въглеродни енергийни системи.
 • Доставка на суровини.
 • Градска (урбанистична) инфраструктура.
 • Иновации в бизнес модела.
 • Иновативни приложения за електронно правителство.

V. Кой може да участва?

 • Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори)
 • Кандидати със седалище в ЕС и в страните, асоциирани с „Хоризонт 2020”.
 • Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум.

VI. Защо трябва да се участва?

 • За да бъдете сред най-добрите в Европа.
 • За да бъдете фактор на Европейско и глобално ниво.
 • За да получите възможност за участие в бизнес/мениджмънт коучинг програми и семинари по линия на програмата.
 • За да станете част от широка бизнес мрежа.
 • За да имате възможност за получаване на по-нататъшно финансиране.

VII. Кaкво се взима предвид при оценката?

 • Иновацията да има ясен пазар.
 • Иновацията да е лесна за ползване от потребителите и за въвеждане в производство или за използване от фирмата.
 • Иновацията да е реализуема, възможна и да е по-добра от съществуващите подобни решения.

VIII. Кои са главните критерии за оценка?

 • Влияние/Въздействие – най-важният критерий.
 • Научно и технологично ниво (ниво на иновативност).
 • Осъществяване/Изпълнение.

IX. С какво е добре да разполага един успешен кандидат преди проекта?

 • Ясно дефинирана иновация с достатъчно доказателства за нивото и европейската й значимост и влияние върху икономиката.
 • С първоначален анализ на риска (технологичен, пазарен, финансов и анализ на целия екип) с оглед въвеждане на иновацията на пазара.
 • С вече тествана от потенциални потребители/клиенти иновация, чиято пазарна атрактивност може сравнително лесно да бъде обоснована в проекта.
 • Проектният екип е добре квалифициран и знае какви задачи изпълнява по Фаза 1 (свързани с технологични, пазарни, финансови и регулаторни аспекти, права върху ИС и др.)

X. Обявени срокове за приемане на проекти за ФАЗА 1:

 • 08.03.2018 г.

XI. Как се кандидатства?

 

Ако Вашата организация отговаря на изискванията на финансиращата програма, ние от консултантска фирма УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ  можем да Ви съдействаме за кандидатстването по нея, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване:
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата

2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта и останалите документи, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта:
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118.

5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.