Актуални програми

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”  2014-2020

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП


Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева

Допустими за финансиране са разходи за:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
• Придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), необходим за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.
НЕ СЕ финансира придобиването/разработката на ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията

Безвъзмездно финансиране
В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:
1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”
• % на БФП – 70%
• минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
• максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР

Минимална сума на БФП

Максимална сума на БФП

Микро предприятия

70 %

45 %

100 хил. лв.

500 хил. лв.

Малки предприятия

70 %

45 %

100 хил. лв.

750 хил. лв.

Средни предприятия

60 %

35 %

100 хил. лв.

1 млн. лв

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за микро предприятия >= 210 хил. лв.
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.
5) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

 


 

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

„ХОРИЗОНТ 2020“

 

Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument)

I. Какво представлява „Хоризонт 2020”?

 • „Хоризонт 2020” е новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020 г.
 • Главната цел на програмата е да стабилизира финансовата и икономическата система и да създаде възможности за икономически растеж.
 • Управляващ орган е Европейска комисия на ЕС, Главна дирекция „Изследване и иновации”.
 • Общ бюджет на процедурата: 79 млрд. евро.
 • Акцентът са иновациите. Програмата дефинира 6 вида иновации:


II. Какво представлява „Инструмент за МСП”?

 • Програма за финансиране на МСП в рамките на „Хоризонт 2020” – катализатор за въвеждане на пазара на обещаващи технологични и нетехнологични иновации.
 • Единствената досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания.
 • Не се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително търговско предложение.
 • Използван е опита на САЩ: Small Business Innovation Research (Програма на Американския национален институт по здравеопазване и Американския национален институт за рак – за стимулиране технологичните иновации в частния сектор с потенциал за комерсиализация).
 • За високо рискови иновативни идеи с голям пазарен потенциал.
 • За малки, но перспективни проекти (от 0,5 до 2,5 милиона евро) за самостоятелно участие или за партньорство.
 • За всички видове иновативни МСП и от всички сектори.
 • За добре подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации.

III. Параметри наИнструмент за МСП”:

 • ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес.
 • БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП на територията на държава членка на ЕС или асоциирана страна, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират.
 • ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 млрд. Eвро
 • ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: до 70% (изключение – организации с нестопанска цел – до 100%)
 • КАНДИДАТСТВАНЕ: Инструментът за МСП се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1 с намерение да кандидатстват и по Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза 2.

ФАЗА 1: Предпроектна оценка и анализ на концепцията

 • Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция. Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца. Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт. Резултат – разработен подробен бизнес план.
 • Във Фаза 1 се допускат предпроектни проучвания за проверка на технологичната, практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са например оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.
 • Допускасе кандидатстване и директно за Фаза 2.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 2: НИРД, прототип, пазарна реплика

 • Изпълняват се иновативни дейности като –демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Предложението трябва да е основано на разработения във Фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70% (или до 100% за силно застъпени научните изследвания).
 • Подходящо искане за финансиране на проектно предложение в рамките на 5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 3: Комерсиализация

 • Подкрепаза представянето на пазара и експлоатация. Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по „Хоризонт 2020” (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ). Резултат – успешно пускане на пазара.
 • Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация чрез местните  офиси.

IV. Области на отворените (обявени) покани по Инструмента за МСП за 2017 – 2018:

 • Информационни технологии (open disruptive).
 • Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии.
 • Биотехнологични индустриални процеси.
 • Космически изследвания.
 • Медицинска диагностична апаратура и биомаркери.
 • Хранително-вкусова промишленост – преработка и производство на екологични храни.
 • Синя икономика – аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм.
 • Транспорт, градска мобилност
 • Ниско въглеродни енергийни системи.
 • Доставка на суровини.
 • Градска (урбанистична) инфраструктура.
 • Иновации в бизнес модела.
 • Иновативни приложения за електронно правителство.

V. Кой може да участва?

 • Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори)
 • Кандидати със седалище в ЕС и в страните, асоциирани с „Хоризонт 2020”.
 • Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум.

VI. Защо трябва да се участва?

 • За да бъдете сред най-добрите в Европа.
 • За да бъдете фактор на Европейско и глобално ниво.
 • За да получите възможност за участие в бизнес/мениджмънт коучинг програми и семинари по линия на програмата.
 • За да станете част от широка бизнес мрежа.
 • За да имате възможност за получаване на по-нататъшно финансиране.

VII. Кaкво се взима предвид при оценката?

 • Иновацията да има ясен пазар.
 • Иновацията да е лесна за ползване от потребителите и за въвеждане в производство или за използване от фирмата.
 • Иновацията да е реализуема, възможна и да е по-добра от съществуващите подобни решения.

VIII. Кои са главните критерии за оценка?

 • Влияние/Въздействие – най-важният критерий.
 • Научно и технологично ниво (ниво на иновативност).
 • Осъществяване/Изпълнение.

IX. С какво е добре да разполага един успешен кандидат преди проекта?

 • Ясно дефинирана иновация с достатъчно доказателства за нивото и европейската й значимост и влияние върху икономиката.
 • С първоначален анализ на риска (технологичен, пазарен, финансов и анализ на целия екип) с оглед въвеждане на иновацията на пазара.
 • С вече тествана от потенциални потребители/клиенти иновация, чиято пазарна атрактивност може сравнително лесно да бъде обоснована в проекта.
 • Проектният екип е добре квалифициран и знае какви задачи изпълнява по Фаза 1 (свързани с технологични, пазарни, финансови и регулаторни аспекти, права върху ИС и др.)

X. Обявени срокове за приемане на проекти за ФАЗА 1:

 • 08.03.2018 г.

XI. Как се кандидатства?

 

Ако Вашата организация отговаря на изискванията на финансиращата програма, ние от консултантска фирма УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ  можем да Ви съдействаме за кандидатстването по нея, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване:
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата

2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта и останалите документи, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта:
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118.

5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.