Актуални програми

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”  2014-2020

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

 

I. Обща информация за процедурата

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия

в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване

на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични

сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални

предизвикателства

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 34 373012евро(67 227 768.06 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансовапомощн апроекте 50000 лева, а максималният размер е 200 000 лева.

II. Допустими дейности и разходи

II.I. Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

1.Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;

2.Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).

II. Допустими по процедурата са проекти, включващи следните разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв.

Екипът на кандидата може да включва:

Квалифициран персонал, който може да включва:

- Предприемача

- Лица, различни от предприемача

2.Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващ и дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

3.Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходим и за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4.Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25000 лева.

6. Разходи за външни услуги -до 10% от общо допустимите разходи по проекта.

7.Разходи за участие в събития в страната и чужбина –до 10 000 лева.

III. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта (мястото на инсталация на оборудването):

Максимален интензитет на помощта 80 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 200 000лева

IV. Допустимост на кандидатите

1.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г. и преди датата на обявяване на процедурата.

3.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

4.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

5. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

ВАЖНО: Към датата на кандидатстване, предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години .

6.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал;

производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музика лни инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“.

При оценяването на проектите сериозен приоритетще бъде даден на:

• проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в сферата на проекта;

• проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);

• проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея.

V. Краен срок за кандидатстване:

Първи краен срок – от 20 юни 2018 г. до 16:30 ч. на 5 септември 2018 г.

Отнася се само за секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за
създаване и развитие на нови предприятия, а именно:
С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, J62, J63, M72

2) Втори краен срок – от 20 юни 2018 г. до 16:30 ч. на 7 ноември 2018 г.

Отнася се за секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални
предизвикателства, а именно: С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62,
С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Дата на обявяване: Декември 2018

Бюджет: 107 570 650 лева

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

• ИКТ и информатика:
− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− роботика и автоматизация на процеси;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
− нано-технологии в услуга на медицината
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

1) Разходи по елемент „Инвестиции“

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент „Услуги“

 • услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.
 • предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.
 • услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
 • услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;
 • услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,
 • изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

ФИНАНСИРАНЕ

В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”

 • % на БФП  – 90%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейностив ЮЗР Минимална сума на БФП Максимална сума на БФП
Микро и малки предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 500 хил. лв
Средни предприятия 60 % 35 % 100 хил. лв. 750 хил. лв
Големи предприятия 50 % 25 % 100 хил. лв. 1 млн. лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:

 • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
 • развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Срок за изпълнение: 18 месеца

 

    ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ за МСП и ИКТ

Период за прием на проекти: август – октомври 2018 г.

Бюджет: 150 598 910 лв.

Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
4) Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в един от следните сектори и кодове по КИД:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими дейности:
– Дейности за подобряване на производствения капацитет
– Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие
– Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса

Допустими разходи:
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи.
3) Разходи за услуги в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др..

Финансиране:
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25-70 % – зависи от района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието; вида на финансираната дейност;
– Минимален размер на помощта: 100 000 лв.;
– Максимален размер на помощта: 1 000 000 лв.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

          МЯРКА  6.1. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

Очакван прием по мярка 6.1: 14.06  2018 г.

Бюджет: 41 500 000 евро

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Допустими разходи:
• Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
• Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
• Закупуване на селскостопански животни;
• Закупуване на земя за земеделска дейност;
• Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Критерии за допустимост:
Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:
• да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• икономическия размер на стопанството да е в границите между 8000 и 16000 СПО /Стандартен производствен обем/. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
• да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
• да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;`
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Сума и размер на помощта
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
• Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
• Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
• Проектина млади фермери, които създават заетост и нови работни места

НАРЕДБА № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Краен срок за кандидатстване по мярка 8.6: 31.07.2018 г.

Бюджет: 35 204 400 лева

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• Микро, малки и средни предприятия;
• Горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими разходи
• За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:
–    изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
–    закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
–    общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
–    нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.
• За инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:
–    Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
–    Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
–    Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите.

Условия за допустимост
• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

Интензитет и размер на помощта
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи по проекта е 977 900 лева.
Минимумът на общите допустими разходи по проекта е 9 779 лева.

Критерии за подбор
Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор:
• местоположение на територията на община с висока лесистост (от повече от 30% до повече от 60%, като се дава приоритет на по-високият процент)
• брой запазени и/или новосъздадени работни места

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Очакван прием на проекти по мярка 6.4. – последно тримесечие на 2018 г.

 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

• Развитие на селски туризъм:
– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
•  Местно занаятчийство:
–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).
• Производствени дейности;
Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Допустими разходи:
Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти
Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски  район.

Критерии за допустимост
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски  район

• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8000 евро.

Критерии за подбор
Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

Интензитет и размер на помощта:
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

 

 

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

„ХОРИЗОНТ 2020“

 

Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument)

I. Какво представлява „Хоризонт 2020”?

 • „Хоризонт 2020” е новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020 г.
 • Главната цел на програмата е да стабилизира финансовата и икономическата система и да създаде възможности за икономически растеж.
 • Управляващ орган е Европейска комисия на ЕС, Главна дирекция „Изследване и иновации”.
 • Общ бюджет на процедурата: 79 млрд. евро.
 • Акцентът са иновациите. Програмата дефинира 6 вида иновации:


II. Какво представлява „Инструмент за МСП”?

 • Програма за финансиране на МСП в рамките на „Хоризонт 2020” – катализатор за въвеждане на пазара на обещаващи технологични и нетехнологични иновации.
 • Единствената досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания.
 • Не се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително търговско предложение.
 • Използван е опита на САЩ: Small Business Innovation Research (Програма на Американския национален институт по здравеопазване и Американския национален институт за рак – за стимулиране технологичните иновации в частния сектор с потенциал за комерсиализация).
 • За високо рискови иновативни идеи с голям пазарен потенциал.
 • За малки, но перспективни проекти (от 0,5 до 2,5 милиона евро) за самостоятелно участие или за партньорство.
 • За всички видове иновативни МСП и от всички сектори.
 • За добре подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации.

III. Параметри наИнструмент за МСП”:

 • ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес.
 • БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП на територията на държава членка на ЕС или асоциирана страна, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират.
 • ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 млрд. Eвро
 • ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: до 70% (изключение – организации с нестопанска цел – до 100%)
 • КАНДИДАТСТВАНЕ: Инструментът за МСП се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1 с намерение да кандидатстват и по Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза 2.

ФАЗА 1: Предпроектна оценка и анализ на концепцията

 • Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция. Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца. Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт. Резултат – разработен подробен бизнес план.
 • Във Фаза 1 се допускат предпроектни проучвания за проверка на технологичната, практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са например оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.
 • Допускасе кандидатстване и директно за Фаза 2.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 2: НИРД, прототип, пазарна реплика

 • Изпълняват се иновативни дейности като –демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Предложението трябва да е основано на разработения във Фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70% (или до 100% за силно застъпени научните изследвания).
 • Подходящо искане за финансиране на проектно предложение в рамките на 5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 3: Комерсиализация

 • Подкрепаза представянето на пазара и експлоатация. Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по „Хоризонт 2020” (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ). Резултат – успешно пускане на пазара.
 • Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация чрез местните  офиси.

IV. Области на отворените (обявени) покани по Инструмента за МСП за 2017 – 2018:

 • Информационни технологии (open disruptive).
 • Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии.
 • Биотехнологични индустриални процеси.
 • Космически изследвания.
 • Медицинска диагностична апаратура и биомаркери.
 • Хранително-вкусова промишленост – преработка и производство на екологични храни.
 • Синя икономика – аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм.
 • Транспорт, градска мобилност
 • Ниско въглеродни енергийни системи.
 • Доставка на суровини.
 • Градска (урбанистична) инфраструктура.
 • Иновации в бизнес модела.
 • Иновативни приложения за електронно правителство.

V. Кой може да участва?

 • Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори)
 • Кандидати със седалище в ЕС и в страните, асоциирани с „Хоризонт 2020”.
 • Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум.

VI. Защо трябва да се участва?

 • За да бъдете сред най-добрите в Европа.
 • За да бъдете фактор на Европейско и глобално ниво.
 • За да получите възможност за участие в бизнес/мениджмънт коучинг програми и семинари по линия на програмата.
 • За да станете част от широка бизнес мрежа.
 • За да имате възможност за получаване на по-нататъшно финансиране.

VII. Кaкво се взима предвид при оценката?

 • Иновацията да има ясен пазар.
 • Иновацията да е лесна за ползване от потребителите и за въвеждане в производство или за използване от фирмата.
 • Иновацията да е реализуема, възможна и да е по-добра от съществуващите подобни решения.

VIII. Кои са главните критерии за оценка?

 • Влияние/Въздействие – най-важният критерий.
 • Научно и технологично ниво (ниво на иновативност).
 • Осъществяване/Изпълнение.

IX. С какво е добре да разполага един успешен кандидат преди проекта?

 • Ясно дефинирана иновация с достатъчно доказателства за нивото и европейската й значимост и влияние върху икономиката.
 • С първоначален анализ на риска (технологичен, пазарен, финансов и анализ на целия екип) с оглед въвеждане на иновацията на пазара.
 • С вече тествана от потенциални потребители/клиенти иновация, чиято пазарна атрактивност може сравнително лесно да бъде обоснована в проекта.
 • Проектният екип е добре квалифициран и знае какви задачи изпълнява по Фаза 1 (свързани с технологични, пазарни, финансови и регулаторни аспекти, права върху ИС и др.)

X. Обявени срокове за приемане на проекти за ФАЗА 1:

 • 08.03.2018 г.

XI. Как се кандидатства?

 

Ако Вашата организация отговаря на изискванията на финансиращата програма, ние от консултантска фирма УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ  можем да Ви съдействаме за кандидатстването по нея, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване:
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата

2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта и останалите документи, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта:
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118.

5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.