Начало

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

I. АНАЛИЗ, РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

         А. Стандарти за качество

• Системи за управление на качеството - ISO 9001;

• Системи за управление на качеството на телекомукационните продукти и услуги – TL 9000

• Система за управление на качеството на медицинските изделия – ISO 13485

• Системи за управление на IT услугите – ISO 20000

• Системи за управление  на качеството на преводаческите услуги – EN 15038

• Системи за управление на качеството в автомобилостроенето - IATF 16949;

• Указания за качествено управление на проекти - ISO 10006

          Б. Стандарти за околна среда

• Системи за управление на околната среда - ISO 14001; EMAS; BS 8555;

• Системи за управление на дейностите по опазване на околната среда в сферата на туризма - – Зелен глобус, Екохотел и др.;

• Системи за енергийно управление – ISO 50001

         В. Стандарти за безопасност

• Системи за управление на безопасно производство на хранителните продукти /Анализ на  Рисковете и Контрол на Критичните Точки/ - HACCP и ISO 22000;

• Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд - OHSAS 18001;

• Добри производствени, санитарни, хигиенни, агротехнически, лабораторни и други

практики и програми (GMP, GSP, GHP, GAP, GLP);

• Системи за оценяване на съответствието /СОС/ съгласно европейските директиви.

           Г. Стандарти за сигурност

 Системи за управление на информационната сигурност – ISO 27001

• Системи за управление на сигурността по веригата на доставката – ISO 28000

• Системи за управление на риска  – ISO 31000

• Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса – ISO 22301

• Системи за управление на сигурността на доставката – ISO 28000

            Д. Стандарти за социална отговорност

• Социална отговорност – ISO 26000

         Е. Подготовка за Акредитация на: Лаборатории, Органи за контрол и Органи за оценка на съответствието съгласно: ISO 17025,  ISO 17020 и ISO 17065.

        Ж. Подготовка за Продуктова сертификация за поставяне на знака: CEмаркировка в съответствие с Директивите на Европейския съюз;

          З. Консултиране по внедряване на Система за управление на ресурсите в предприятието – Enterprise Resource Planning (ERP) и Система за управление на работа с клиенти – Customer Relationship Management (CRM)

         И. Управление и развитие на човешките ресурси

 

II.   ПРОУЧВАНЕ, ПОДГОТОВКА, КАНДИДАТСТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА  ЕС  И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

Видове дейности:

- Проучване на потенциални възможности за финансиране по програми на  Европейския Съюз, Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, Световната Банка, Американската агенция за международно развитие и други международни организации;

- Разработване на проекти и подготовка на документация  за кандидатстване по конкретни програми;

- Съставяне на екип от подходящи консултанти за работа по проекти;

- Техническа помощ при преговорите и взаимоотношенията с договарящите органи;

- Консултации в хода на изпълнение на проекта и постигане на проектните резултати;

- Помощ при мониторинговите оценки за имплементацията на проекта и съставяне на отчетната документация;

- Разработване на електронни системи за контрол на качеството на проектните материали.

Европейски 2014 – 2020г. и Международни програми по които работим:

 • Оперативна програма „ Иновации и конкурентноспособност”
 • Оперативна програма „ Регионално развитие”
 • Оперативна програма  „ Развитие на човешките ресурси”
 • Оперативна програма „Транспорт”
 • Програма „ Европейско териториално сътрудничество”
 • Програма „Развитие на селските райони”
 • Програма ИСПА
 • Оперативна програма “Административен капацитет”
 • Оперативна програма “Околна среда”
 • Програма INTERREG III B  и INTERREG III С на ЕС
 • Програма на ООН за развитие –  България
 • Програми на японското, холандското и норвежкото правителство
 • Други

 

III.  ДРУГИ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ

 • Тръжни процедури и документация съгласно ЗОП и ПМС  118:

- Подготовка на тръжна документация и помощ при провеждане на  тръжни процедури;

- Подготовка на материали за участие в търгове и конкурси.

 • Изграждане на организационен капацитет с цел спечелване и успешно реализиране на проектно финансиране
 • Изработване на методологии за управление на фирми и организации, ползващи международно финансиране
 • Разработване на стратегии за фирмено развитие на европейските и международни пазари
 • Провеждане на фирмени обучения по подготовка и управление на проекти
 • Стартиране на малки и средни предприятия
 • Мерки в подкрепа на клъстери, достъп до иновации, знание и ноу-хау.

 

Предлагане на компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза в над 100 успешно сертифицирани/акредитирани  компании, и над 70 одобрени и реализирани проекти по Европрограми чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.

В  ЕТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ” са  привлечени консултанти с голям опит и доказани резултати в консултирането.